-->

  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za veljaču

Objavljeno: 12.03.2018


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za siječanj

Objavljeno: 27.02.2018


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za siječanj

Objavljeno: 23.02.2018


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za listopad, studeni i prosinac

Objavljeno: 10.01.2018


  ODLUKA O FAKTURIRANJU UGOVORA O DJELU REDOVITOG STUDENTA

Objavljeno: 18.12.2017

Odlukom ravnatelja o fakturiranju Ug. o djelu redovitog studenta propisano je da će se, na zahtjev poslodavca, Ugovori o djelu redovitih studenata izdani u 2017. temeljem kojih je posao odrađen do 31.12.2017. godine, obračunati te izdati račun zaključno s datumom 31.12.2017., ako je Ugovor dostavljen u Studentski centar do 15. siječnja 2018. godine.

Ako se takvi ugovori dostave nakon 15. siječnja 2018., bit će obračunati i izdani računi u 2018. s datumom računa iz 2018. godine.


  KONAČNE RANG LISTE SUBVENCIJA

Objavljeno: 06.12.2017

Objavljene su konačne liste subvencija za smještaj (u PDF-u) i prehranu (u PDF-u) i na oglasnoj ploči Studentskog centra.

Svi studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju za smještaj moraju do  15. prosinca u Studentskom centru potpisati ugovor.


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za RUJAN

Objavljeno: 26.10.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za RUJAN

Objavljeno: 20.10.2017


  Priprema za provedbu novoga postupka javne nabave izgradnje

Objavljeno: 20.10.2017

Temeljem odredaba Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), a postupajući po rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) i uz konzultaciju sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Sveučilište u Dubrovniku je u srpnju donijelo odluku o poništenju postupka javne nabave izgradnje.

Odmah se pristupilo pripremi za provedbu novoga postupka javne nabave. S obzirom da je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) trebalo je provesti prethodno savjetovanje s javnosti, koje je provedeno u kolovozu, na koje nije bilo odaziva. Potom se pristupilo opsežnom usklađenju troškovnika izgradnje Studentskoga doma i dokumentacije o nabavi s odredbama novoga Zakona i podzakonskih akata, a održan je i poseban sastanak Projektnoga tima (17. listopada 2017.) s glavnim projektantom i njegovim suradnicima, na kojem je detaljno raspravljena ta problematika. Potom je prihvaćena ponuda projektanta AT.AR. d.o.o. i ugovorena dorada troškovnika izgradnje kompleksa studentskoga doma s rokom izrade od 30 dana.


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za SRPANJ

Objavljeno: 22.09.2017